Artist: Keith Ayton. Oil. Size: 57 x 46 cm.


£595 
  • Shipping: