Artist: Keith Ayton. Oil. Size: 41 x 51 cm.


£445 
  • Shipping: